Jesteś tutaj:

Autor: admin

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż poczynając od miesiąca sierpnia 2019r. świadczenia rodzinne i wychowawcze w formie gotówkowej będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Morawicy wg następującego harmonogramu:

Więcej „Uwaga !!!”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż poczynając od miesiąca sierpnia 2019r. zasiłki stałe, okresowe, celowe i celowe na zakup posiłku lub żywności w formie gotówkowej będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Morawicy wg następującego harmonogramu:

Więcej „UWAGA!!!”

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 31.05.2019  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, PCPR w Kielcach wraz z gminami współpracującymi informuje,  iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu  co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (21 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług asystenckich ( 8 miejsc).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( bądź orzeczenia równoważne), zamieszkałej teren gmin: Chęciny, Górno, Łopuszno, Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia, Sitkówka – Nowiny, Zagnańsk. Wnioski należy składać w ośrodku pomocy społecznej odpowiednim
do miejsca zamieszkania. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15  telefonicznie 600-286-695, osobiście Kielce, ul. Okrzei 18 piętro 3, lokal 7.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób  Niepełnosprawnych, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków  PFRON, dzięki któremu Wnioskodawcy – zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni – mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu, w razie potrzeby poprawiają wnioski,  korespondują z Realizatorem, podpisują umowy i rozliczają przyznane dofinansowanie –  wszystkie te czynności są realizowane drogą elektroniczną.

Szczegółowych informacji udziela odział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, tel. (41) 23 09 705,

(41) 23 09 700, (41) 23 09 710, adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, e-mail: kielce@pfron.org.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że od 1 marca 2019r  uruchomiony został Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy ( I piętro).

 

Dyżury pełnione są w każdy wtorek od godz.16.00 do 18.00.

 

Punkt udzielać będzie wsparcia osobom :

– doznającym przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc wobec rodziny,

– osobom dotkniętych przemocą lub alkoholizmem,

– będących w kryzysie,

– uzależnionym,

– współuzależnionym.

 

Każdy, kto potrzebuje porady i konsultacji w w/w zakresie może skorzystać bezpłatnie z Punktu Konsultacyjnego.

 

Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji ani skierowania.

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy, jak również pod telefonem 41 301-40-41.

Do góry