Jesteś tutaj:

Autor: admin

Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju ZDZ w Kielcach prowadzi nabór / rekrutację na OSTATNIE już BEZPŁATNE szkolenia w ramach Projektu pn. „Nowy zawód -lepsze życie” tj.

  • Operator- kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym – max. ilość miejsc dla 13 osób
  • prawo jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacja wstępna przyśpieszona oraz przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR (P+C) – max. ilość miejsc dla 15 osób

Więcej „Szkolenie”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż poczynając od miesiąca sierpnia 2019r. świadczenia rodzinne i wychowawcze w formie gotówkowej będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Morawicy wg następującego harmonogramu:

Więcej „Uwaga !!!”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż poczynając od miesiąca sierpnia 2019r. zasiłki stałe, okresowe, celowe i celowe na zakup posiłku lub żywności w formie gotówkowej będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Morawicy wg następującego harmonogramu:

Więcej „UWAGA!!!”

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 31.05.2019  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, PCPR w Kielcach wraz z gminami współpracującymi informuje,  iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu  co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (21 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług asystenckich ( 8 miejsc).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( bądź orzeczenia równoważne), zamieszkałej teren gmin: Chęciny, Górno, Łopuszno, Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia, Sitkówka – Nowiny, Zagnańsk. Wnioski należy składać w ośrodku pomocy społecznej odpowiednim
do miejsca zamieszkania. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15  telefonicznie 600-286-695, osobiście Kielce, ul. Okrzei 18 piętro 3, lokal 7.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób  Niepełnosprawnych, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków  PFRON, dzięki któremu Wnioskodawcy – zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni – mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu, w razie potrzeby poprawiają wnioski,  korespondują z Realizatorem, podpisują umowy i rozliczają przyznane dofinansowanie –  wszystkie te czynności są realizowane drogą elektroniczną.

Szczegółowych informacji udziela odział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, tel. (41) 23 09 705,

(41) 23 09 700, (41) 23 09 710, adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, e-mail: kielce@pfron.org.pl

Do góry