Jesteś tutaj:

Autor: Robert Pytlik

 

„Stop bierności”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu
„Od zależności ku samodzielności”

 Miło nam poinformować Państwa,

że Miasto i Gmina Morawica przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „ Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r.

W miesiącu marcu 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie i ogłoszono listę rankingową wnioskodawców wśród, których znalazł się również wniosek przygotowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy. Więcej „„Stop bierności” Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,”

 

Podsumowanie realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

We wrześniu 2017 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 pkt 1-15 ustawy  o pomocy społecznej (tzw. dysfunkcja) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Więcej „Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 dla osób i rodzin zakwalifikowanych do Programu w dniach:

14 marca 2018 (środa)  godz. 9.00 – 13.00

15 marca 2018 (czwartek)  godz. 9.00 – 13.00

 

Miejsce odbioru żywności:

Magazyn Dystrybucji Żywności, Morawica ul. Kielecka 38, 26 – 026 Morawica (budynek obok Ośrodka Zdrowia)

 

Prosimy o przybycie w podanym terminie.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne aby zgłaszały się do wzięcia udziału w projekcie pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Więcej „OGŁOSZENIE O REKRUTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PROJEKTU PN. „CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ – KROK W STRONĘ SAMODZIELNOŚCI””

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Caritas Polska

 zapraszają na

 regionalną konferencję w Kielcach

dotyczącą konsultacji społecznych zmian w ustawach 

wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za życiem” Więcej „Zaproszenie na regionalną konferencję w Kielcach dotyczącą konsultacji społecznych zmian w ustawach wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem””

NIEAKTUALNE !!!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych.

Praca świadczona na rzecz uczestników projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok
w stronę samodzielności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2017 r.
do 31.05.2019 r. Więcej „Oferta pracy – asystent osoby niepełnosprawnej”

Do góry