Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać  z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Morawicy. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Uprawnienia Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju – tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną,   a nawet wakacje – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (kliknij link poniżej) https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnmienia?dzial=pliki Powyższy katalog będzie uaktualniany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wymagana dokumentacja przy składaniu wniosku Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:  

1)      dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica;

2)      akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia;

3)      dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – w przypadku dzieci   w wieku powyżej 18. roku życia;

4)      dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia;

5)      postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)      zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia (duplikat płatny 8,76 zł). Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca). Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).   Do pobrania:

Print Friendly, PDF & Email