Aktualności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż poczynając od miesiąca sierpnia 2019r. świadczenia rodzinne i wychowawcze w formie gotówkowej będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Morawicy wg następującego harmonogramu:

Więcej „Uwaga !!!”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż poczynając od miesiąca sierpnia 2019r. zasiłki stałe, okresowe, celowe i celowe na zakup posiłku lub żywności w formie gotówkowej będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Morawicy wg następującego harmonogramu:

Więcej „UWAGA!!!”

W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „ Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019 r.  pod nazwą „Stop  bierności” Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  ogłasza nabór na 2 stanowiska psychologa    ( umowa zlecenie)  do przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów  w trakcie  6-dniowego  obozu terapeutycznego w Górach Stołowych na rzecz 42 beneficjentów zadania publicznego pod nazwą „ Stop bierności”.

Zakres obowiązków:

  • porady indywidualne w trakcie obozu terapeutycznego (6 godz. x 2 psychologów),
  • wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, grupowe (motywowanie beneficjentów projektu oraz ich otoczenia do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej) – 24 godz. x 2 psychologów
  • ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z realizacją warsztatów terapeutycznych.

Więcej „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza nabór na 2 stanowiska psychologa ( umowa zlecenie)”

W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „ Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019 r.  pod nazwą „Stop  bierności” Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy  ogłasza nabór na 2 stanowiska pedagoga    ( umowa zlecenie)  do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych z umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w trakcie  6-dniowego  obozu terapeutycznego w Górach Stołowych na rzecz 24 beneficjentów zadania publicznego pod nazwą „ Stop bierności”.

Zakres obowiązków:

  • wyjazdowe warsztaty edukacyjne z umiejętności społecznych, grupowe (motywowanie beneficjentów projektu  do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej) – 24 godz. x 2 pedagogów
  • ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z realizacją warsztatów edukacyjnych z umiejętności społecznych.

Więcej „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza nabór na 2 stanowiska pedagoga ( umowa zlecenie)”

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 31.05.2019  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, PCPR w Kielcach wraz z gminami współpracującymi informuje,  iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu  co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (21 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług asystenckich ( 8 miejsc).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( bądź orzeczenia równoważne), zamieszkałej teren gmin: Chęciny, Górno, Łopuszno, Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia, Sitkówka – Nowiny, Zagnańsk. Wnioski należy składać w ośrodku pomocy społecznej odpowiednim
do miejsca zamieszkania. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15  telefonicznie 600-286-695, osobiście Kielce, ul. Okrzei 18 piętro 3, lokal 7.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób  Niepełnosprawnych, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków  PFRON, dzięki któremu Wnioskodawcy – zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni – mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu, w razie potrzeby poprawiają wnioski,  korespondują z Realizatorem, podpisują umowy i rozliczają przyznane dofinansowanie –  wszystkie te czynności są realizowane drogą elektroniczną.

Szczegółowych informacji udziela odział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, tel. (41) 23 09 705,

(41) 23 09 700, (41) 23 09 710, adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, e-mail: kielce@pfron.org.pl

Do góry