Aktualności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że od dnia 27 lutego 2019 roku można skorzystać z pomocy mediatora rodzinnego. Konsultacje będą się odbywały w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 14.00-17.00 w siedzibie Ośrodka. Pomoc będzie udzielana bezpłatnie.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia mediatora, który może pomóc w dojściu do porozumienia drogą pozasądową.

Więcej „Pomoc mediatora rodzinnego”

10 grudnia 2018 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy odbyły się warsztaty prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej, zorganizowane w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018, dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy zakwalifikowanych do programu. Odbyły się m. in. warsztaty: „Dietetyczne” oraz „Edukacji Ekonomicznej”.

Więcej „Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2018 jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Więcej „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018”

Więcej o: Dobry Start

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Więcej „Dobry Start”

 

Podsumowanie realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

We wrześniu 2017 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 pkt 1-15 ustawy  o pomocy społecznej (tzw. dysfunkcja) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Więcej „Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje Projekt współfinansowany ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Adresatami Projektu mogą być wyłącznie osoby pokrzywdzone przestępstwem: wypadek komunikacyjny, rozbój, kradzież, groźby karalne, niealimentacja, kradzież, przemoc w rodzinie, oszustwo, handel ludźmi, inne przestępstwa.

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym jest udzielana nieodpłatnie, przez kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie (pracownik pierwszego kontaktu, psycholog, adwokat, radca prawny, mediator, komornik, koordynator ).

Szczegóły na stronie internetowej poniżej:
http://kielce.caritas.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=861&Itemid=964&lang=pl

Do góry