Jesteś tutaj:

Autor: Mariola Nowak

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2021 jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wydanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych. Zestaw artykułów na osobę na Podprogram 2021 wynosi 28,17 kg i zawiera: groszek z marchewką (3,20 kg), koncentrat pomidorowy (1,12 kg), powidła śliwkowe (1,50 kg), makaron jajeczny świderki (4,50 kg), kasza jęczmienna (1 kg), mleko UHT (5 l), szynka drobiowa (1,80 kg), szynka wieprzowa mielona (1,20 kg), filet z makreli w oleju (0,85 kg), cukier biały (4,00 kg), olej rzepakowy ( 4 l).

Podprogram 2021 obejmie 320 osób z terenu Miasta i Gminy Morawica, spełniających kryteria Programu, oraz 80 osób z Brzezin, Nidy i Podwola, które Programem obejmie Parafia w Brzezinach. Osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

UWAGA!

Skierowania będą wydawane w dniach 22 – 26 listopada 2021 roku i są ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021. Skierowania będą wydawać pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy. W związku z zagrożeniem COVID-19, w budynku Ośrodka utworzony zostanie „PUNKT WYDAWANIA SKIEROWAŃ – PODPROGRAM 2021”, który będzie czynny w dniach:

22 – 26 listopada 2021, w godz. 7.30-15.30

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się po skierowania do Programu w w/w terminie i czasie. Informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2021 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a Szczegółowych informacji udzielają także pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 41 301 40 41.

 

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowaniu go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych oraz przesłaniu wymaganego kompletnego zgłoszenia do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

Celem strategicznym działania jest informowanie o korzyściach szczepienia przeciw COVID-19 oraz zachęcanie do szczepień mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Konkurs prowadzony będzie w czterech kategoriach (trzy kategorie wiekowe dla osób indywidualnych oraz osobna kategoria dla organizacji). Uczestnikami mogą być osoby fizyczne (dzieci za zgodą opiekuna prawnego/rodzica) oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane zostały atrakcyjne nagrody finansowe. Będą one przyznawane w dwóch etapach konkursu w ramach nagród tygodniowych oraz głównych. Liczba nagród tygodniowych przyznanych w każdym tygodniu zależna będzie od ilości i jakości złożonych prac. Ostateczną decyzję o liczbie przyznawanych nagród podejmuje Komisja.

Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od 20.09.2021 r. do wyczerpania środków finansowych na „nagrody tygodnia”, jednak nie dłużej niż do 26.11.2021 r.

REGULAMIN KONKURSU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zamieszcza protokół dotyczący zapytania ofertowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi długoterminowej opieki pielęgniarskiej w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Protokół – długoterminowa opieka pielęgniarska

W dniu 20.10.2021 pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z mediatorem – Panią Anną Zabrzuch. Dziękujemy za spotkanie i profesjonalne przekazanie informacji o mediacji!
Jednocześnie informujemy, iż Pani Anna Zabrzuch dyżuruje w siedzibie Ośrodka w każdą czwartą środę miesiąca, w godz. 16.00-18.00.  Zachęcamy do kontaktu z mediatorem, jeśli chcą Państwo w trybie pozasądowym rozwiązać konflikty rodzinne, załatwić sprawy majątkowe, rozwodowe, związane z uregulowaniem opieki nad dziećmi czy ustaleniem alimentów, itp.
Link do strony internetowej:
https://kancelariamediacyjna.pl/
Zachęcamy do zapoznania się!

Do góry

Skip to content