Jesteś tutaj:

Kategoria: gops

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zamieszcza protokół dotyczący zapytania ofertowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi długoterminowej opieki pielęgniarskiej w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Protokół – długoterminowa opieka pielęgniarska

W dniu 20.10.2021 pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z mediatorem – Panią Anną Zabrzuch. Dziękujemy za spotkanie i profesjonalne przekazanie informacji o mediacji!
Jednocześnie informujemy, iż Pani Anna Zabrzuch dyżuruje w siedzibie Ośrodka w każdą czwartą środę miesiąca, w godz. 16.00-18.00.  Zachęcamy do kontaktu z mediatorem, jeśli chcą Państwo w trybie pozasądowym rozwiązać konflikty rodzinne, załatwić sprawy majątkowe, rozwodowe, związane z uregulowaniem opieki nad dziećmi czy ustaleniem alimentów, itp.
Link do strony internetowej:
https://kancelariamediacyjna.pl/
Zachęcamy do zapoznania się!

do zapytania ofertowego z dnia 8 października 2021 roku dotyczącego świadczenia usług długoterminowej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych na terenie Miasta i Gminy Morawica, w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

SPROSTOWANIE

„Opieka Wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (pkt. 7 i 8 w orzeczeniu),
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi, która ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną;

Program może być realizowany w dwóch formach:

 • w ramach pobytu dziennego
 • w ramach pobytu całodobowego.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadającego na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż::

 • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 • 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

W/w usługi będą świadczone bezpłatnie. Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 19 października 2021r.

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.”

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu (041) 301 40 41.

Załączniki:

Program Opieka-wytchnieniowa – edycja 2022

Klauzula informacyjna RODO – edycja 2022

Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej – edycja 2022

Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skala FIM -edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest do dzieci poniżej 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności (pkt. 7 i 8 w orzeczeniu) oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dotarciu do placówek służby zdrowia, itp.

Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej znajduje się w treści Programu – pkt. IV pkt 9 i załącznik nr 9 do Programu.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadającego na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności (pkt 7 i 8)

W/w usługi będą świadczone bezpłatnie. Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa do  dnia 19 października 2021r.

Osoby zgłaszające się do udziału w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu (041) 301 40 41.

Załączniki:

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Karta zgłoszenia do Programu – edycja 2022

Klauzula informacyjna RODO – edycja 2022

Ewidencja przebiegu pojazdu – edycja 2022

Karta realizacji usług asystenta – edycja 2022

Zakres czynności w ramach usług asystenta – edycja 2022

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Zakup  odzieży ochronnej dla opiekunek”   w ramach projektu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00, Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem RPSW.09.02.00, Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości  usług społecznych i zdrowotnych RPSW.09.02.01, Poddziałanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe – odzież ochronna

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2021

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego 2021

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 2021

Do góry

Skip to content