Jesteś tutaj:

Kategoria: gops

SZUKAMY WOLONTARIUSZY!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2022 – Moduł I angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym.

W związku z powyższym poszukujemy wolontariuszy do współpracy. Wspólne działania polegałyby na robieniu zakupów lub innej niezbędnej pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się  do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy lub o kontakt pod numerem telefonu 41 301 40 41 lub 41 301 40 42  lub e-mail : jcesarz@gopsmorawica.pl

Informujemy o prowadzonej rekrutacji do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy otrzymał dotację na realizację Programu „Korpus    Wsparcia Seniorów” na rok  2022 – Moduł I i II, dzięki czemu możliwe będzie objęcie 15 seniorów, w wieku 65 lat i więcej,  zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Morawica tzw. „opieką na odległość”, czyli teleopieką.

  • Teleopieka to rodzaj usług opiekuńczych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Seniorzy zostaną wyposażeni w opaski monitorujące pozwalające na wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.
  • Dzięki opasce senior będzie mógł połączyć się z Centrum Teleopieki za pomocą przycisku SOS. Centrum skontaktuje się z użytkownikiem, dokona rozeznania sytuacji i podejmie właściwą interwencję, np. poinformuje opiekuna lub wezwie odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż).
  • Opaski posiadają funkcję monitorowania podstawowych funkcji życiowych, dlatego w sytuacji nagłej zmiany standardowych parametrów Centrum Teleopieki skontaktuje się z seniorem celem ustalenia, czy jego stan zdrowia wymaga interwencji.
  • Przydatną funkcją jest detektor upadku – jeśli użytkownik upadnie, np. wskutek utraty przytomności – opaska wyśle sygnał SOS automatycznie – bez konieczności wywołania sygnału przez użytkownika, a Centrum Teleopieki natychmiast podejmie działania.
  • Wsparcie adresowane jest do osób, w wieku 65 lat i więcej, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest w terminie: 16 maj – 27 maj 2022r. przez pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy. Zgłoszenia do w/w Programu należy dokonać poprzez uzupełnienie  i złożenie Kartę zgłoszenia, którą można pobrać  w siedzibie MGOPS w Morawicy lub na stronie internetowej www.gopsmorawica.pl w zakładce Aktualności.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel.  41/301 40 41 lub 41/301 40 42.

 

Formularz zgłoszeniowy do teleopieki- word

Formularz zgłoszeniowy do teleopieki – pdf.

 

PROGRAM  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Dofinansowanie Moduł I – 29 913,00 zł

Dofinansowanie Moduł II – 13 470,00 zł

 

Całkowita wartość zadania 43 383,00 zł

 

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Jednym z celów „Korpusu Wsparcia Seniorów” jest zaangażowanie wolontariuszy,  w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w świadczenie codziennej pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Usługa wsparcia (wolontariat) może obejmować m.in. wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi, w tym spacery, sporządzanie posiłków, zakupów, umawianie na wizyty lekarskie i asystowanie podczas wizyt, czy pomoc w utrzymaniu porządku w domu.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy realizujący Program  ,,Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I, zachęca osoby zainteresowane świadczeniem wolontariatu na rzecz osób starszych do zgłaszania chęci udziału w w/w Programie.

Wolontariusz  będzie wykonywał swoje zadania na podstawie  porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy. Zgłoszeń można dokonywać w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Kieleckiej 9, 26 – 026 Morawica oraz pod nr tel. ( 41) 301- 40 – 41 lub (41) 301- 40 -42 lub mailowo na adres: sekretariat@gopsmorawica.pl. W zgłoszeniu mailowym prosimy o wpisanie numeru telefonu.

Główny cel programu

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Dla kogo?

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Okres realizacji i budżet programu

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Działania programu

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I – zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.:  

⦁    Wsparcie społeczne,

⦁    Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
⦁    Wsparcie psychologiczne,
⦁    Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł II – poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji: 

⦁    przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
⦁    detektor upadku,
⦁    czujnik zdjęcia opaski,
⦁    lokalizator GPS,
⦁    funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
⦁    funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Infolinia dla seniorów

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które ze względu  na stan zdrowia wymagają  wsparcia.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej w Morawicy pod nr telefonu ( 41) 301 40 41 lub (41) 301 40 42.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium, od dnia 30 kwietnia 2022r. obowiązuje nowy wzór wniosku.

Wniosek o zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy + RODO – od 30.04.2022

Załącznik do wniosku o zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – od 30.04.2022

Od 4 maja Punkt Pomocy Humanitarnej dla osób z Ukrainy przy ul. Paderewskiego 49/51 nie będzie wydawał artykułów żywnościowych.

Niezbędną żywność będzie można uzyskać w dwóch miejscach:

• przy ul. Turystycznej 1 w Punkcie Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy, który prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00 i w soboty w godz. 10:00 – 14:00.

• przy ul. Wiśniowej 6 w Punkcie Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy, który prowadzi Caritas Diecezji Kieleckiej. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00 i w soboty w godz. 10:00 – 14:00.

Oba punkty będą ściśle ze sobą współpracowały i wymieniały się informacjami.

Zgodnie z regulaminem Punktów przy ulicach Wiśniowej i Turystycznej do pomocy humanitarnej uprawnione są osoby narodowości ukraińskiej, które przekroczyły granicę Polski po 24.02.2022, pozostające w trudnej sytuacji materialnej (tj. bez pracy i źródeł utrzymania).

Każda rodzina może skorzystać z pomocy humanitarnej dwa razy w tygodniu w dowolnym punkcie. Punkty wymieniają ze sobą informacje. Warunkiem otrzymania pomocy jest każdorazowe okazanie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdzenie przekroczenia granicy.

Poza kolejnością pomoc mogą otrzymać:

– osoby z widoczną niepełnosprawnością;

– kobiety w zaawansowanej ciąży;

– osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

Od 4 maja 2022r. Punkt Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy przy ul. Padewskiego 49/51 będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 14:00 i będzie w nim można otrzymać pomoc humanitarną w formie:

– odzieży i obuwia,

– artykułów chemicznych i kosmetycznych,

– artykułów gospodarstwa domowego,

– artykułów dla niemowląt i dzieci (z wyłączeniem żywności).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Szczegóły  programu dostępne na stronie PFRON  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/ . W razie pytań proszę o kontakt  z Oddziałem Świętokrzyskim.

e-mail: kielce@pfron.org.pl lub telefonicznie Moduł I – tel. (41) 23-09-780, Moduł II- tel. (41) 23-09-705, Moduł III-  tel. (41) 23-09-722.

Do góry

Skip to content