Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych. Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

 1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
 2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
 3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego:

 1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).
 3. numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywany dodatek energetyczny.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r. będzie wynosić:

 1. 11,29 zł/m-cdla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
 2. 15,68 zł /m-cdla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
 3. 18,81 zł /m-cdla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie od dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

SPOSÓB WYPŁATY DODATKU

Dodatek energetyczny może być wypłacony: na rachunek bankowy osoby składającej wniosek lub  kasie Urzędu Gminy.

Wniosek o dodatek energetyczny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy. Druki wniosku dostępne są w siedzibie GOPS lub na stronie internetowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23).

 

WNIOSEK DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email