Aktualności

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach chciałby poinformować Państwa, że w ramach pozyskanych środków unijnych realizuje projekt szkoleniowy Specjaliści ii Specjalistki w zawodzie. Projekt ten przewiduje organizację bezpłatnego szkolenia: „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK”. Kurs obejmuje 160 godz. zajęć dydaktycznych (w tym 96 godz. zajęć praktycznych).

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

  • pracujące
  • bezrobotne
  • bierne zawodowo, w tym uczące się, kształcące

Wymogi formalne:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
  • dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu opiekunki/siostry PCK (badania lekarskie zapewnione w ramach Projektu)

 

Bliższych informacji o szkoleniu, udziela nasza placówka szkoleniowa: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, pokój 103, tel. 609 678 596.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uprzejmie informuje, że w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, skarżyskim, starachowickim oraz włoszczowskim, a także przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach rozpoczęliśmy realizację Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Cel Projektu:

  • wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa,
  • adaptacja do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.

Wsparciem w ramach Projektu mogą zostać objęte osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące  na terenie województwa świętokrzyskiego  (nie jest wymagane zamieszkiwanie na terenie powiatów, które są partnerami Projektu), a także dzieci oraz osoby starsze z ich najbliższego otoczenia.

Każdy z Partnerów Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizuje wielowymiarowe wsparcie m.in. naukę języka polskiego, finansowanie krótkich kursów doszkalających, udzielanie porad prawnych oraz psychologicznych, usługi tłumacza oraz tłumaczenia dokumentów, opiekę nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w trakcie korzystania ze wsparcia przez uczestnika Projektu, a także pomoc socjalno-bytową.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jako Lider Projektu zamierza zrealizować m.in. bezpłatne kursy języka polskiego jako obcego wraz z możliwością przystąpienia do państwowych egzaminów certyfikatowych. Kursy zakończone egzaminem certyfikatowym mogą okazać się szczególnie przydatne osobom, które planują podjąć zatrudnienie i pozostać w Polsce na dłużej. Ponadto uruchomione zostaną dyżury regionalnego managera ds. integracji uchodźców (osoba ukraińskojęzyczna) oraz konsultanta prawnego.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu dostępne są stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz pod numerami telefonów: 41-342-16-92 oraz 41-342-13-88.

➡️Wielkimi krokami zbliża się realizacja kolejnego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. By pozyskać te środki koniecznym jest stworzenie nowego dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju.
➡️W tym celu już 20 czerwca planujemy spotkania, podczas których to od Państwa chcemy usłyszeć, jakie są pomysły na zagospodarowanie tych środków. Podczas spotkań będziemy pracować nad kierunkami działania w nowym okresie programowania. Spotkania pomogą określić cele jakie będą realizowane oraz ustalić ich hierarchię. W jaki sposób LGD ma realizować założone cele? To również będzie przedmiotem dyskusji.
➡️Aby jak najpełniej dostosować cele nowej strategii do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, niezwykle ważny jest udział w spotkaniach reprezentantów możliwie wszystkich grup społecznych, które chciałyby w przyszłości korzystać ze środków LGD i tym samym mieć realny wpływ na rozwój naszego regionu. Dlatego na spotkania zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na naszym terenie, przedsiębiorców, liderów społecznych, osoby związane z turystyką, kulturą, a także przedstawicieli MOPS-u/GOPS-u.
➡️Aby ułatwić Państwu udział w spotkaniach, odbędą się one w trzech lokalizacjach (każde ze spotkań będzie miało tę samą tematykę):
🔶godz. 9.00 – 11.00 Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, ul. Perłowa 1
🔶godz. 11.30 – 13.30 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Hala Pod Basztami, ul. Armii Krajowej 18A\
🔶godz. 14.30 – 16.30 Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7
Każdy głos w tej dyskusji będzie cenny.

Do góry

Skip to content