Aktualności

1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dotychczas zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych i maksymalnej wysokości zasiłku stałego obowiązywały od 1 października roku, w którym przeprowadzana była weryfikacja. Na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej termin ten został jednak zmieniony na 1 stycznia roku następującego po roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja. Wcześniejsza weryfikacja miała miejsce w 2018, dlatego w 2021 r. przypadał termin kolejnej.

Od 1 stycznia 2022 r. zmieni się również wysokość kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej i będzie wynosiło:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Kwota zasiłku stałego od 1 stycznia 2022r. będzie wynosiła 719 zł.

Zasiłek stały jest jednym ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, który przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
  – kwota minimalna – do wysokości 721 zł (wzrost o 11 %);
  – kwota maksymalna – do wysokości 1 450 zł (wzrost o 5%);
 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 837 zł (wzrost o 4%);
 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł (wzrost o 12%).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296)

Świadczenie przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończonego 35. miesiąca życia. Wypłacane będzie po 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, środki nie będą opodatkowane.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego musisz złożyć do ZUS wniosek:
RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego możesz złożyć tylko elektronicznie.
Wniosek RKO-R i RKO-O możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz także złożyć wiosek RKO-R, przez:
– portal Emp@tia (link do strony zewnętrznej),
– swój bank:

 • od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A.
 • od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank S.A.
 • od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.

Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

Więcej informacji po linkami poniżej:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/…/rodzinny-kapital-opiekunczy…

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
https://www.zus.pl/…/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).

Do góry

Skip to content