Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Artykuły

 • W kwietniu rozpocznie działalność Samorządowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Brudzowie

  Mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica legitymujący się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą składać wnioski o przyjęcie do Centrum.                                                                                       

  Czytaj Więcej o: W kwietniu rozpocznie działalność Samorządowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Brudzowie
 • „Dodatek gazowy” – wydłużony okres refundacji podatku VAT

  Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, rodziny ogrzewające domy i mieszkania gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny tego paliwa dostarczonego również w pierwszym półroczu 2024 r.

  Ustawa nowelizująca przepisy weszła w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.

   

  Zasady przyznania refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe pod adresem :

  https://gopsmorawica.pl/p,83,dodatek-gazowy

  Czytaj Więcej o: „Dodatek gazowy” – wydłużony okres refundacji podatku VAT
 • Przypominamy o wydawaniu skierowań do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023

  Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
  Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
  - 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  - 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

  Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi M-GOPS w Morawicy, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica, tel. 41 301 40 41, wew. 507, 606, 607, 608, 609, 610.

  Przedłużamy termin do wydawania skierowań do 29.02.2024r.

  Zostało już niewiele miejsc do Programu!

  Czytaj Więcej o: Przypominamy o wydawaniu skierowań do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023
 • Spotkanie dla seniorów

                Starostwo Powiatowe w Kielcach wraz z biskupem Marianem Florczykiem, pragnąc dotrzeć do samotnych seniorów powiatu kieleckiego, wystąpiło po raz kolejny z inicjatywą wspólnego spotkania dedykowanego właśnie dla nich. W trakcie wydarzenia seniorzy będą mogli spędzić czas w miłej atmosferze, poznać nowe osoby, prowadzić wspólne rozmowy.

              Przedsięwzięcie to odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w niedzielę 4 lutego 2024r., w godzinach 15:00-17:00.  Tego dnia zaplanowano dla gości wiele atrakcji, w tym występy lokalnych artystów oraz słodki poczęstunek.

               Prosimy aby osoby zainteresowane zgłosiły chęć uczestnictwa w wydarzeniu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, do dnia 31.01.2024r. pod nr tel. 41 301 40 40 (wew. 606, 607, 608, 609, 610, 612, 507).

   Zapewnimy transport wszystkim tym, dla których brak mobilności może stanowić przeszkodę w integracji.

  Czytaj Więcej o: Spotkanie dla seniorów
 • Ministerstwo Klimatu opublikowało wzór wniosku o dodatek osłonowy

  Dodatek osłonowy wynosi:

  • 228,80/286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20/429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20/607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80/822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

  * Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

   

  Szczegółowe informacje oraz wniosek i załączniki do pobrania pod adresem : 

  DODATEK OSŁONOWY

  Czytaj Więcej o: Ministerstwo Klimatu opublikowało wzór wniosku o dodatek osłonowy
 • Świadczenie pielęgnacyjne

  Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

  Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

  Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami  z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia. 

  Nie ulegają natomiast zmianie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które są wymagane przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne. 

  W związku z tym, od 1 stycznia 2024 r., tak jak dotychczas, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne wymagane jest, aby osoba wymagająca opieki legitymowała się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (takie orzeczenie zawiera informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”) albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Zmienione przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia 2024 r.  świadczenie pielęgnacyjne przysługuje następującym opiekunom:

  1. matce albo ojcu,
  2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  4. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

  Możliwość  łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego

  Jedną z najważniejszych wprowadzanych zmian jest możliwość łączenia aktywności zawodowej, bez żadnych ograniczeń, z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Wynika to z nowelizacji art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych polegającej na  wykreśleniu od 1 stycznia 2024 r., przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach, warunku rezygnacji bądź niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez opiekuna sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną, jako warunku przyznania opiekunowi prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Ustawodawca wykreślił z treści ww. przepisu przesłankę rezygnacji/niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jako warunku otrzymywania przez opiekuna osoby niepełnosprawnej świadczenia pielęgnacyjnego, właśnie po to aby od 1 stycznia 2024 r., przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. zasadach, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa opiekuna - jej rodzaj/wymiar/miejsce wykonywania/wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, itp. - nie miały żadnego wpływu na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

  Również posiadany przez opiekuna status rolnika, małżonka rolnika, czy domownika rolnika, nie stanowi żadnej przeszkody w otrzymywaniu od 1 stycznia 2024 r. świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach, bez konieczności rezygnacji przez opiekuna będącego rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem rolnika z prowadzenia gospodarstwa rolnego/z pracy w gospodarstwie rolnym, co wynika z uchylenia art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Świadczenie pielęgnacyjne na nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. zasadach, przysługuje również w sytuacji gdy opiekun dziecka w wieku do ukończenia 18 r. życia ma ustalone prawo do własnej emerytury lub renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego, co wynika z uchylenia art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

  Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą (dzieckiem)  w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim ww. orzeczeniem o niepełnosprawności, to  wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana  o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego (uwaga: nie dotyczy to dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego).

  Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

  Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach można składać od dnia wejścia w życie nowych przepisów czyli od 1 stycznia 2024 r. Tak jak dotychczas, wnioski będzie można składać tradycyjnie na formularzach papierowych lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl

  Uwaga: osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 r. życia, które pobierają już świadczenie pielęgnacyjne przyznane im zgodnie z dotychczasowymi przepisami i które będą chciały po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, muszą również złożyć nowy wniosek o to świadczenie z jednoczesnym oświadczeniem o rezygnacji ze „starego”, dotychczas otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego.

  Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

  Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2988 zł miesięcznie.

  Świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach i specjalny zasiłek opiekuńczy

  Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednakże, na podstawie przepisów przejściowych,  specjalny zasiłek opiekuńczy będzie  mógł być nadal przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. na zasadzie zachowania praw nabytych, które są uregulowane w przepisach przejściowych ustawy o świadczeniu wspierającym.

  Ochrona praw nabytych dotyczy również opiekunów, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne na strych zasadach obwiązujących do 31 grudnia 2023 r. 

  Zatem osoby, które przed dniem lub po dniu wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym nabyły lub nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia  31 grudnia 2023 r.  i za okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r.  będą uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowają prawo do tych świadczeń na zasadzie ochrony praw nabytych na obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. dotychczasowych zasadach przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych  – jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.

  Ww. osoby, zachowają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego  i specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku konieczne będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy).

  Uwaga: prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie ww. osobom korzystającym z ochrony praw nabytych również po upływie okresu zasiłkowego na który ten zasiłek został przyznany (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (czyli w ciągu 3 miesięcy od dnia 31 października danego roku kalendarzowego). 

  Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki

  Nowym przepisem, który zacznie również obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. jest art. 17 ust. 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Analogiczna regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. w sytuacjach gdy śmierć osoby wymagającej opieki nastąpi po 31 grudnia 2023 r. dotyczyć również będzie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych (przepisy przejściowe art. 63 ust. 12 -14 u.ś.w.).

  Szczegółowe informacje na temat nowych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego w indywidualnych sprawach zainteresowane osoby uzyskać mogą w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy z siedzibą przy ul. Kieleckiej 9.

   

  Czytaj Więcej o: Świadczenie pielęgnacyjne
 • Dodatek osłonowy

  W związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024 nie ma obecnie możliwości przyjmowania wniosków o dodatek. Apelujemy o nieskładanie wniosków o dodatek na nieobowiązujących wzorach. Złożenie wniosku na niewłaściwym druku będzie skutkowało koniecznością jego ponownego złożenia. Informacja o wydaniu i ogłoszeniu rozporządzenia określającego wzór wniosku będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

   

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy
 • DODATEK OSŁONOWY 2024

  Od stycznia 2024 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.

  Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

  Wnioski można składać:

  1. papierowo w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9
  2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

  Druk wniosku o dodatek osłonowy zostanie dodany niezwłocznie po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw.

  Komu przysługuje dodatek osłonowy?

  Dodatek ma na celu wsparcie “osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego”, dlatego przewidziano kryterium dochodowe. 

  Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
  3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

   

  Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

  Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.

  Ile wyniesie dodatek osłonowy?

  Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

   

  Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

   

  Za jaki okres przysługuje dodatek osłonowy i kiedy jest wypłacany?

  Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

  Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

  Informacja o przyznanym dodatku osłonowym.

  Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

  Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

  W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

  Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

  Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
  Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  Czytaj Więcej o: DODATEK OSŁONOWY 2024
 • Mikołajki w Świetlicach Środowiskowych

  Mikołajki w to wydarzenie, które w kalendarzu każdego dziecka wyznacza początek świątecznej atmosfery. Świetlice, w tym szczególnym czasie, zamieniają się w bajkową krainę. To wyjątkowy okres pełen niespodzianek. A ponieważ Mikołaj w tym okresie jest bardzo zapracowany nie może być wszędzie osobiście i  w tym roku przy pomocy elfów z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy odwiedził wszystkie świetlice środowiskowe znajdujące się na terenie gminy Morawica i każdemu grzecznemu dziecku wręczył drobny upominek, który wywoływał uśmiechy na twarzach dzieci.

   

  Czytaj Więcej o: Mikołajki w Świetlicach Środowiskowych
 • Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności

  Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach informuje o wykazie placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski.

  Czytaj Więcej o: Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności
 • Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością PFRON

  Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

  Czytaj Więcej o: Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością PFRON
 • Nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje że ruszył nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

  Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły, przedszkola mogą skorzystać z  pomocy w formie dożywiania dziecka


  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że  przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do zakupu obiadów w szkole lub w przedszkolu na okres wrzesień - grudzień 2023r.

  Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach przysługuje rodzicom, u których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł oraz spełnione są dwie przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.:

  1) ubóstwa;
  2) sieroctwa;
  3) bezdomności;
  4) bezrobocia;
  5) niepełnosprawności;
  6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  7) przemocy w rodzinie;
  7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
  8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  10) (uchylony)
  11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  13) alkoholizmu lub narkomanii;
  14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  Uzupełniony wniosek wraz z pełną dokumentacją można złożyć osobiście w  siedzibie tut. Ośrodku pok. nr. pok. 22, 23, 26. lub wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /gopsmorawica/SkrytkaESP)

  Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  -dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek  emerytury itp.);
  - osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo;
  -w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  - oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

  W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie  postępowania administracyjnego w celu ustalenia sytuacji rodziny pracownik socjalny może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.
  W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wydana będzie decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznanie świadczenia.

  Informujemy jednocześnie, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy będzie finansował posiłki nie wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej świadczenie, do tego czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opiekun prawny.

   
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod nr telefonu:     

                       41 301 40 41, wew. 507,607, 608, 609, 610, 612.

  Dokumenty do pobrania:

  Czytaj Więcej o: Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023