Aktualności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2019 jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Więcej „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019”

Więcej o: Góry Stołowe miejscem realizacji projektu „STOP BIERNOŚCI” z udziałem mieszkańców Miasta i Gminy Morawica.

W ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 pod nazwą „Stop bierności” , Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zorganizował dla wybranych mieszkańców Miasta i Gminy Morawica wyjazdowe warsztaty terapeutyczne w miejscowości Łężyce. Działanie skierowane zostało do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz do członków ich rodzin, jak również przyjaciół  i opiekunów wspierających na co dzień ich funkcjonowanie w środowisku społecznym.

Więcej „Góry Stołowe miejscem realizacji projektu „STOP BIERNOŚCI” z udziałem mieszkańców Miasta i Gminy Morawica.”

Rusza Regionalny Konkurs Grantowy 2019!

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO

  1. Cel Programu „Równać Szanse”

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi                       o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

  1. Cel Regionalnego Konkursu Grantowego

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi                w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności:

  • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
  • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich.

Więcej „Rusza Regionalny Konkurs Grantowy 2019!”

Więcej o: Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej „Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.”

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej „Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu””

Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju ZDZ w Kielcach prowadzi nabór / rekrutację na OSTATNIE już BEZPŁATNE szkolenia w ramach Projektu pn. „Nowy zawód -lepsze życie” tj.

  • Operator- kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym – max. ilość miejsc dla 13 osób
  • prawo jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacja wstępna przyśpieszona oraz przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR (P+C) – max. ilość miejsc dla 15 osób

Więcej „Szkolenie”

Do góry