Aktualności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.
Żywność będzie wydawana w 25-26 lutego 2020, w godzinach 9.00-12.00, w magazynie w Morawicy przy ul. Kieleckiej 38, 26 – 026 Morawica (obok budynku Ośrodka Zdrowia).

Osoby zakwalifikowane do odbioru żywności w proszone są o odbieranie produktów w w/w terminie.

Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.
Żywność będzie wydawana w sobotę 22 lutego 2020, w godzinach 8.00-12.00, w punkcie Caritas, przy Kościele Parafialnym w Brzezinach.

Osoby zakwalifikowane do odbioru żywności w Brzezinach proszone są o odbieranie produktów w w/w terminie.

Więcej o: Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Więcej „Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 31.01.2020 r. zostały podpisane Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zgodnie z niniejszym dokumentem skład paczki żywnościowej w Podprogramie 2019 ulegnie zmianie. (str. 18-19 Wytycznych).
Więcej „Ogłoszenie”

Więcej o: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza rekrutację uczestników/-ek do projektu pn.  „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”.

Wsparciem zostaną objęte osoby niesamodzielne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Morawica poprzez zapewnienie im usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. Świadczenie usług opiekuńczych zwiększy dostępność do usług społecznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn są niesamodzielne i wymagają pomocy osób drugich, zwłaszcza w przypadkach gdy są samotne i pomoc opiekuna faktycznego nie jest możliwa. Usługi opiekuńcze będą obejmować m.in. pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak: zakupy, sprzątanie, utrzymanie mieszkania w należytym porządku i czystości, przygotowanie posiłków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia itp.

Więcej „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza rekrutację uczestników/-ek do projektu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”.”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczął realizację projektu  pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”.

Celem głównym Projektu jest wzrost dostępności do usług społecznych dla co najmniej 10 (7K, 3M) osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społ., zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica poprzez zapewnienie im usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

Więcej „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczął realizację projektu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”.”

Do góry