Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Zasiłek pielęgnacyjny

Artykuły

 • Zasiłek pielęgnacyjny

  Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

  Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

  • niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

   Od dnia 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi  215,84 zł.    

  Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

  Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

  W przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba wnioskująca złożyła wniosek o ustalenie:

  • niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz
  • prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

  Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie:

  •  przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  •  uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
  • jeżeli członkowi rodziny osoby spełniającej warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje, za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego.
   

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż do ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wymagane są następujące dokumenty:  

  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bądź zgodnie z przepisem art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568) - orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), którego ważność:

  1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

  2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wskazany przepis wydłuża termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie informuję, iż w razie otrzymania nowego orzeczenia o niepełnosprawności, należy natychmiast powiadomić o powyższym fakcie tut. ośrodek. Świadczenia wypłacone po otrzymaniu nowego orzeczenia, które nie spełniałoby warunków do przyznania świadczenia, będą uznane za świadczenia nienależnie pobrane, które podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

  • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej dotyczące nie ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek pielęgnacyjny z żadnej innej instytucji, a także oświadczenie, iż od orzeczenia o niepełnosprawności nie wniesiono odwołania, opatrzone klauzulą „jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – „kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną RODO. „Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Morawicy przy ul. Kieleckiej 9, 26-026 Morawica, zwaną dalej „Administratorem” moich danych osobowych w celu ustalenia praw do świadczeń wynikających z obowiązujących przepisów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-(am) się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej zgodnie z at. 13 i 14 RODO”.

   

  Tutaj możesz złożyć wniosek droga elektroniczną:

  Platforma EMPATIA - eWnioski

  Platforma ePUAP

   

  Czytaj Więcej o: Zasiłek pielęgnacyjny