Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Rekrutacja

 

                                                                          Morawica, dnia 20.06.2024r.                                                        

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy
ogłasza nabór na stanowiska:

- Opiekun osób starszych

- Opiekun medyczny

-Asystent  osoby niepełnosprawnej


w Samorządowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Brudzowie


Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2024 r.

Ilość etatów: 2

I. Wymagania niezbędne:

 1. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w jednym z wymienionych zawodów: opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwa umyślne;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy;
 6. obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  II. Wymagania dodatkowe:
  1. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
  2. umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów komputerowych oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  3. orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

III. Warunki pracy:

 1. rodzaj umowy: umowa o pracę;
 2. miejsce świadczenia pracy: Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie, Starowiejska 60, 26-026 Morawica;
 3. tryb pracy: praca zmianowa 7 dni w tygodniu (w tym godziny nocne, soboty, niedziele i święta);
 4. pracodawca: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy – kierownik.

IV. Zakres głównych zadań na stanowisku opiekuna osoby niepełnosprawnej

 1. wykonywanie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, wspierająco-aktywizujących,

usprawniających i wspomagających na rzecz podopiecznych Centrum;

 1. zapewnienie opieki oraz pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznym Centrum, adekwatnie do ich możliwości wynikających z rodzaju niepełnosprawności, wieku i stanu zdrowia poprzez, m.in.:
 • pomoc w zakresie samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, takich jak: jedzenie, korzystanie z toalety, mycie się, ubieranie się, poruszanie się, itp.;
 • pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków, m.in.: przygotowanie posiłków, sprzątanie, mycie naczyń, robienie zakupów, itp.;
 • pomoc w kształtowaniu podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania, motywowanie do codziennej aktywności fizycznej;
 1. organizowanie czasu wolnego podopiecznym, motywowanie i wspólny udział w spotkaniach integracyjnych;
 2. opieka nad podopiecznymi w czasie transportu, podczas dowożenia np. do lekarza, asekuracja podczas poruszania się oraz w trakcie wsiadania i wysiadania ze środka transportu;
 3. pomoc innym pracownikom Centrum podczas zajęć z podopiecznymi na terenie Centrum i podczas planowanych wyjść poza Centrum;
 4. ścisła współpraca z kierownikiem Centrum oraz pozostałym personelem w celu zapewnienia jak najlepszej organizacji pracy Centrum;
 5. pomoc podopiecznym w załatwianiu różnych spraw przez Internet lub poza siedzibą Centrum, opłacanie rachunków, realizacja recept, załatwianie spraw urzędowych w placówkach;
 6. sporządzanie indywidualnych planów pracy z podopiecznymi Centrum, w uzgodnieniu z kierownikiem Centrum;
 7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji uczestników Centrum;
 8. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Centrum, wynikających z realizacji zadań Centrum.

  V. Wymagane dokumenty:
 • CV wraz z listem motywacyjnym;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie (o ile osoba takie posiada) , potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe wraz z oświadczeniem, iż nie toczy się żadne postępowanie karne;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

   VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  na adres Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy,  ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica lub drogą elektroniczną  EPUAP lub sekretariat@gopsmorawica.pl  z dopiskiem ,,Oferta pracy w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Brudzowie”, w terminie do dnia 16.07.2024r. 


VII. Dodatkowe informacje:

 1. Dokumenty, które wpłyną do MGOPS po określonym wyżej terminie lub oferty niekompletne nie  będą rozpatrywane.
 2. W CV należy podać numer telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana telefonicznie osobom, które zostaną wybrane.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 301 40 42, 41306 75 75

 

Administratorem danych osobowych jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy z siedzibą w Morawicy, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest pod adresem email it@abi-net.pl

 

 

Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy
/-/ Justyna Cesarz- Soja