Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Artykuły

 • Świadczenie usług w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

          

   

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zaprasza osoby chętne do świadczenia usług w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w następujących środowiskach:

  - Morawica 180 h w okresie realizacji Programu – 1 dziecko
  - Bilcza 540 godz. w okresie realizacji Programu – 2 osoby dorosłe
  - Brudzów 315 godz. w okresie realizacji Programu – 1 osoba dorosła

  Planowany okres realizacji ww. programu od miesiąca kwietnia do 31 grudnia 2024 roku, zatrudnienie na umowę zlecenie.

  Czytaj Więcej o: Świadczenie usług w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"
 • Regulamin rekrutacji i udziału w Programie ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

       

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia
  nr 011.07.2024, z dnia 07.03.2024
  Kierownika MGOPS w Morawicy

   

  Regulamin rekrutacji i udziału w Programie ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  §1

  Definicje

  1. Asystent – osoba świadcząca usługę asystencką.
  2. Beneficjent – Miasto i Gmina Morawica /Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica Kandydat – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w programie na podstawie zasad ujętych w niniejszym Regulaminie.
  3. Osoby koordynujące/ monitorujące Program – pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy .
  4. Ośrodek – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.
  5. Program – Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
  6. Uczestnik Programu – osoba zakwalifikowana do Programu zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym Regulaminie.

  §2

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do Programu oraz zasady uczestnictwa w Programie.
  2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz Beneficjenta.
  3. Program realizowany jest przez – Miasto i Gmina Morawica /Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy od kwietnia 2024 do grudnia 2024r.
  4. Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Morawica.

  §3

   Kryteria uczestnictwa

  1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:

  1) Dostępu:

  Jest:

  a) dzieckiem do ukończenia 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie :

  1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

   

  2) Formalne:

  - złoży w siedzibie Ośrodka we wskazanym terminie wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, stanowiącą załącznik nr 7 do Programu;
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne;
  • kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, stanowiącą Załącznik Nr 8 do Programu;
  • podpisaną klauzulę informacji RODO, stanowiącą Załącznik Nr 12 do Programu;
  • oświadczenie uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.
  • podpisaną klauzulę informacji RODO - przygotowaną przez MGOPS w Morawicy;
  • kartę sytuacji osobistej uczestnika do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, przygotowaną przez MGOPS w Morawicy

   

  3) Premiujące:

  a) W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz rehabilitacji i edukacji);

  b) oraz/ lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które:

  • są osobami samotnie zamieszkującymi;
  • osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
  • osoby, które w miejscu zamieszkania nie posiadają rodziny;
  • są osobami niewidomymi, słabowidzącymi;
  • są osobami z dysfunkcją narządu mowy i słuchu;
  • są osobami mającymi problemy z samodzielnym funkcjonowaniem;
  • posiadają trudności związane z mobilnością i poruszają się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy innego sprzętu wspierająco – rehabilitacyjnego;
  • osoby, które nie korzystają z ośrodków wsparcia;
  • osoby, które podjęły zatrudnienie i potrzebują wsparcia osób drugich przy czynnościach zawodowych;
  • osoby niepełnosprawne, na które osoby spokrewnione nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego;
  • osoby dla których usługi asystenckie są uzupełnieniem podstawowej usługi opiekuńczej lub pomocy sąsiedzkiej;
  • członek rodziny nie świadczy usługi asystentury w innym środowisku;

  2. Niespełnienie przez kandydata kryteriów premiujących nie wyklucza go z możliwości zakwalifikowania do Programu, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń kryteria premiujące mogą mieć wpływ na zakwalifikowanie do Programu.

  §4

  Zasady rekrutacji

  1. Uczestnicy Programu będą rekrutowani w pierwszej kolejności spośród osób, którzy złożyli wnioski w terminie, czyli od dnia 26.02.2024 do dnia 08.03.2024 r.
  2. Złożenie karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez Beneficjenta nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do Programu.
  3. W terminie od 15.03.2024 r. do 31.03.2024 r. prowadzona będzie weryfikacja wniosków pod względem kryteriów, o których mowa w § 3.
  4. Ocena kryteriów dostępu i formalnych zostanie dokonana metodą: spełnia /nie spełnia
  5. Ocena kryteriów premiujących nastąpi według niżej wymienionych wartości punktowych:

  I) Kandydat/ Kandydatka posiada niepełnosprawność ( weryfikacja na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie niepełnosprawności np. orzeczenie o niepełnosprawności);

  • znaczna sprzężoną – 5 pkt.
  • znaczną – 3 pkt.

   II) Kandydat/ Kandydatka zamieszkuje sam/sama:
   (część I pkt 14 karty zgłoszenia do Programu stanowiącej załącznik nr 7 do Programu):
   a) Tak – 5 pkt.
   b) Nie – 0 pkt.

  III) Kandydat/ Kandydatka posiada rodzinę w miejscowości zamieszkania:
  (pyt 1 z karty sytuacji osobistej uczestnika do programu do Programu przygotowanej przez MGOPS):
  a) Tak – 0 pkt.
  b) Nie – 5 pkt.

  IV) Kandydat/Kandydatka posiada niepełnosprawność związaną z dysfunkcją wzroku (potwierdzoną symbolem na orzeczeniu o niepełnosprawności 04-O):
  a) Tak – 5 pkt
  b) Nie – 0 pkt

  V) Kandydat/Kandydatka posiada niepełnosprawność związaną z dysfunkcją mowy i słuchu (potwierdzoną symbolem na orzeczeniu o niepełnosprawności 03-L):
  a) Tak – 5 pkt
  b) Nie – 0 pkt

  VI) Kandydat/Kandydatka posiada niepełnosprawność związaną z chorobami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym (potwierdzoną symbolem na orzeczeniu o niepełnosprawności 01-U lub 02-P):
  a) Tak – 5 pkt
  b) Nie – 0 pkt

  VII) Kandydat/ Kandydatka ma trudności związane z mobilnością i komunikacją (porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego lub przy pomocy innego sprzętu wspierająco – rehabilitacyjnego):
  a) Tak - 5 pkt
  b) Nie - 0 pkt

  VIII) Kandydat/Kandydatka korzysta z ośrodka wsparcia:
  a) Tak - 0 pkt
  b) Nie - 5 pkt.

  IX) Kandydat/Kandydatka podejmuje zatrudnienie przy wsparciu osób drugich/asystentów :

  a)Tak - 5 pkt
  b) Nie - 0 pkt

  X) Czy osoba spokrewniona z Kandydatem/Kandydatką, pobiera świadczenie pielęgnacyjnego tytułu rezygnacji z pracy i opieki nad nią lub inne:

  a)Tak - 0 pkt
  b) Nie - 5 pkt

  XI) Czy Kandydat/Kandydatka, korzysta z podstawowej usługi opiekuńczej lub pomocy sąsiedzkiej( Program AOOzN – 2024 jest uzupełniającą formą wsparcia):

  a)Tak - 5 pkt
  b) Nie - 0 pkt


  6. Do uczestnictwa w Programie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.
  7. Osobie korzystającej z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” nie będą przyznane usługi w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”.
  8. W przypadku osób, które w procesie rekrutacji otrzymają taką samą ilość punktów, będzie decydowała opinia/ wywiad pracownika socjalnego o sytuacji rodzinnej i funkcjonowaniu tej osoby w rodzinie i w środowisku.
  9. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie oraz lista rezerwowa osób, które spełniają kryterium dostępu i formalne, lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału w Programie z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Osoby z listy rezerwowej tylko w przypadku rezygnacji, skreślenia osoby z uczestnictwa lub pojawienia się możliwości zakwalifikowania większej niż zakładana liczba osób, zostaną zakwalifikowane do Programu.
  10. Przyznanie lub odmowa przyznania usług w ramach Programu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
  11. O wynikach kwalifikacji do Programu Kandydaci/ Kandydatki będą powiadamiani pisemnie.
  12. Wynik kwalifikacji jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
  13. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Beneficjenta.

  §5

  Zakres usług

  1. Usługi asystencji osobistej mają na celu zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Usługa asystencji osobistej ma za zadanie dążyć do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.
  2.Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
  a) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  b) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  c) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  d) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

  3. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

  4. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
  5.Za wszelkie czynności realizowane przez asystenta na prośbę osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w miejscu zamieszkania i w zakresie niezgodnym z niniejszym regulaminem odpowiedzialność ponosi osoba niepełnosprawna lub jego opiekun.

   §6

  Prawa i obowiązki Uczestnika Programu

  1. Uczestnik Programu ma prawo do:
   a) korzystania z usługi asystenckiej w wymiarze ustalonym przez Beneficjenta;
   b) korzystania z usługi asystenckiej w zakresie przez siebie ustalonym, w granicach zakreślonych przez Program;
   c) bycia traktowanym przez Asystenta z szacunkiem, z zachowaniem form grzecznościowych;
   d) poszanowania jego uczuć i światopoglądu, a także poszanowania woli w zakresie sposobu wykonywania usługi asystenckiej, jeśli nie wiążą się z obniżeniem jakości usług lub ich opóźnieniem;
   e) wymagania od Asystenta świadczenia usług w sposób sumienny i staranny oraz wykonywania czynności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; f) zachowania przez Asystenta tajemnicy w zakresie danych i informacji oraz sytuacji zdrowotnej, życiowej i materialnej Uczestnika lub / i członków rodziny lub / i osób zamieszkujących wspólnie z Uczestnikiem;
   g) przekazywania uwag dotyczących sposobu realizacji i jakości świadczonych na jej rzecz usług oraz zgłaszania ich Asystentowi oraz Beneficjentowi.
  2. Uczestnik Programu jest zobowiązany do:
   a) współpracy z Ośrodkiem oraz Asystentem przy realizacji usługi asystenckiej w miarę jego możliwości;
   b) traktowania Asystenta z należytym szacunkiem, z zachowaniem form grzecznościowych i zasad kultury osobistej;
   c) nieprzekraczania granic prywatności w relacjach z Asystentem oraz niewykorzystywania relacji z Asystentem do realizacji własnych interesów;
   d) współpracy z Asystentem bez względu na wygląd, pochodzenie, wiek, płeć, narodowość itp.;
   e) wymagania od Asystenta jedynie tych zadań, które zostały uwzględnione w zakresie usługi asystenckiej i zamieszczone w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 oraz Regulaminie rekrutacji i udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
   f) umożliwienie Asystentowi wejście do mieszkania w ustalonych godzinach realizacji usługi;
   g) potwierdzania własnoręcznym podpisem na karcie realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, załącznik nr 9 do Regulaminu. W przypadku odmowy podpisania karty realizacji usług Uczestnik jest obowiązany podać powód odmowy. Asystent odnotowuje odmowę podpisania karty i powód odmowy;
   h) niezwłocznego przekazania Beneficjentowi lub Asystentowi informacji o planowanych, a także nieprzewidzianych nieobecnościach, powodujących brak możliwości realizacji usługi asystenckiej;
   i) informowania pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy w trakcie trwania Programu o zmianach dotyczących sytuacji osobistej mającej wpływ zakwalifikowanie do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024;
   j) respektowania zasad niniejszego Regulaminu.

   3. Jako zachowania niedopuszczalne w stosunku do Asystenta traktuje się:
   a) stosowanie przemocy wobec Asystenta (popychanie, szturchanie, rzucanie przedmiotami, itp.);
   b) podnoszenie głosu na asystenta;
   c) stosowanie obraźliwych i wulgarnych zwrotów;
   d) zachowania przekraczające granice sfery intymnej.

  §7

  Realizacja usługi asystencji osobistej

  1. W podejmowanych działaniach Asystent ma obowiązek uwzględniania potrzeb i preferencji Uczestnika Programu.
  2. Asystent ma prawo odmówić realizacji usługi:
   a) w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu Asystenta;
   b) w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość wyrządzenia szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa.
  3. Niewywiązanie się przez Uczestnika z obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, może skutkować skreśleniem z uczestnictwa w Programie i odmowy udzielenia dalszego wsparcia.


   §8

  Warunki rezygnacji z uczestnictwa w programie

  1. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie może nastąpić w trakcie jego trwania w każdej chwili.
  2. Każdy Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem powodu rezygnacji.

   

  §9

  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
  2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w Programie i Regulaminie decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Kierownik Ośrodka.
  1. W uzasadnionych przypadkach, Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych dokumentów.
  2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej.
  3.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Zarządzenia przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy i obowiązuje do dnia zakończenia realizacji Programu.
  4. Regulamin rekrutacji i udziału w Programie dostępny jest w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy w Morawicy, ul. Kielecka 9, 26 - 026 Morawica oraz na stronie internetowej Ośrodka.

   

  /-/ Justyna Cesarz-Soja

  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Morawicy

   

  Czytaj Więcej o: Regulamin rekrutacji i udziału w Programie ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • Nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje że ruszył nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • Nabór do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej_ - edycja 2023

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest do dzieci poniżej 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności (pkt. 7 i 8 w orzeczeniu) oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

  Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dotarciu do placówek służby zdrowia, itp.

  Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej znajduje się w treści Programu – pkt. IV pkt 8 i załącznik nr 8 do Programu.

  Czytaj Więcej o: Nabór do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej_ - edycja 2023
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest do dzieci poniżej 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności (pkt. 7 i 8 w orzeczeniu) oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

  Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dotarciu do placówek służby zdrowia, itp.

  Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej znajduje się w treści Programu – pkt. IV pkt 8 i załącznik nr 8 do Programu.

  Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadającego na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

  • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 360 godzin rocznie dla:

              1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
              2. dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności (pkt 7 i 8). 

  W/w usługi będą świadczone bezpłatnie. Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa do  dnia 8 listopada 2022r.
  Osoby zgłaszające się do udziału w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”.


  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu (041) 301 40 41.

   

  Czytaj Więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023